CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
LÊ QUANG VIỆT
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0573875214
Địa chỉ: phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Thư điện tử: lqviet.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
Phụ trách: Quản lý chung
TRẦN THỊ BÍCH THOA
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0984894448
Địa chỉ: Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Thư điện tử: ttbthoa.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
Phụ trách: Phụ trách phong trào
NGUYỄN VĂN LONG
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01236907349
Địa chỉ: Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Thư điện tử: nvlong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
Phụ trách: Phụ trách chuyên môn
TRẦN TRỌNG VỸ
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01236907588
Địa chỉ: Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Thư điện tử: ttvy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
Phụ trách: Phụ trách CSVC nhà trường