CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
Kết quả xét tuyển lớp 10 năm học 2017-2018
Xem chi tiết  
[30-05-2017]
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông báo số 30/TB-UBND, ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018; Thông báo số 214/TB-UBND, ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2017-2018.
Xem chi tiết  
Trang   1