CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
      

Diện tích Nhà Trường: 11760 m2;

Các khối công trình:

- Khu hành chính: 

 + Phòng làm việc của Ban giám hiệu: 03 phòng;

 + Phòng Đợi của giáo viên: 01 phòng;

 + Phòng HC: 01 phòng;

 + Phòng Kế toán: 01 phòng;

 + Phòng truyền thống: 01 phòng;

 + Phòng Đoàn TN: 01 phòng;

 + Phòng Công đoàn: 01 phòng;

- Khu phòng học: 24 phòng;

- Khu phòng Thí nghiệm, thực hành: 03 phòng (Vật lý, Hóa học, Sinh học);

- Khu phòng thực hành vi tính: 02 phòng;