CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018
[30-05-2017 - TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

Số:  65 /TB-PĐP

V/v Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018

          Sông Cầu, ngày  29  tháng 4  năm 2017

   Kính gửi: 

-  Sở Giáo dục và Ðào tạo Phú Yên;

-  Các Trường THCS trên địa bàn Thị xã Sông Cầu;        

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông báo số 30/TB-UBND, ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018; Thông báo số 214/TB-UBND, ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2017-2018.

Thực hiện Kế hoạch số: 323/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT ngày 27/12/2016; Công văn số 334/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT ngày 10/4/2017 về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2017-2018; Công văn số 382/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở GD&ĐT ngày 26/4/2017 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;

Trường THPT Phan Đình Phùng thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017–2018 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và hồ sơ tuyển sinh: là học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp THCS hệ GDTX có độ tuổi theo Quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 440 học sinh.

3. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển

a) Thi tuyển 03 (ba) môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

b) Nội dung đề thi và thời gian làm bài

- Môn thi tuyển, thời gian làm bài:

  + Môn Ngữ văn, Toán: thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút;

  + Môn Tiếng Anh: thời gian làm bài là 60 phút.

- Thang điểm và hệ số điểm bài thi:

  + Điểm bài thi tính theo thang điểm 10;

  + Hệ số điểm bài thi: điểm các bài thi môn Ngữ văn và Toán: hệ số 2, môn Tiếng Anh: hệ số 1.

- Hình thức và nội dung đề thi: Nội dung đề thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 nằm trong phạm vi chương trình THCS hiện hành (chủ yếu ở lớp 9). Đề thi các môn theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh: đề thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

c) Điểm xét tuyển: Đưa vào danh sách xét tuyển là những thí sinh không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, đã thi đủ các môn thi và không có bài thi nào bị điểm từ 0,5 điểmtrở xuống. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các bài thi Ngữ văn và Toán (hệ số 2), môn Tiếng Anh (hệ số 1) và điểm cộng thêm cho học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích theo Quy chế tuyển sinh.

d) Cách xét tuyển: Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm thi tuyển, Trường tiến hành xét điểm từ cao xuống thấp.

     + Thí sinh trúng tuyển NV1 thì không được quyền sử dụng NV2;

     + Thí sinh không trúng tuyển NV1, Sở GDĐT căn cứ vào NV2 ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh sẽ chuyển điểm thi, điểm xét tuyển đến Trường THPT đăng ký NV2 và đưa vào danh sách xét tuyển đợt 2 theo quy định.

     Trong trường hợp không xét tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau đây:

     + Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

     + Có điểm trung bình môn Ngữ văn và Toán của năm lớp 9 cao hơn.

4. Tuyển thẳng: thực hiện theo khoản 1, điều7, chương III Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người (theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ);

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp Quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

5. Lịch nhận hồ sơ dự thi

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/5/2017 đến ngày 05/6/2017;

Buổi sáng: từ 7h30 đến 10h30;

Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30;

- Quy trình giao, nhận hồ sơ:

Các trường THCS trên địa bàn cử người mang hồ sơ và danh sách dự tuyển đến nộp tại văn phòng trường THPT Phan Đình Phùng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính theo thời gian quy định.

Hội đồng tuyển sinh của Trường THPT Phan Đình Phùng cử người trực tiếp nhận, kiểm tra từng hồ sơ và ký xác nhận. Những hồ sơ nào chưa hợp lệ, thiếu sót trả lại cho học sinh để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và nộp lại đúng thời hạn quy định. Chú ý các điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

6. Lịch thi tuyển

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

12/7/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

13/7/2017

SÁNG

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

 

Trên đây là Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 của trường THPT Phan Đình Phùng, kính đề nghị các Trường THCS trên địa bàn triển khai cụ thể nội dung của Thông báo này đến học sinh, góp phần cho công tác tuyển sinh của Nhà trường đảm bảo khách quan, công bằng và đúng Quy chế.

 

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                               

- Như trên (để thực hiện);                                                                        Đã ký                                   

- Báo, đài (đưa tin)

- Sở GD-ĐT Phú Yên;

- Website Trường;

- Lưu VT, PĐP.                                                                                      Lê Quang Việt

 

 


Các tin khác
Các hoạt động chào mừng 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Namn30/4 và quốc tế lao động 01/5 [12-07-2017]
Đoàn Trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức Hội Thi Tiếng hát học sinh năm học 2010 - 2011 [28-11-2016]
Đồng diễn Chào Thăng Long ngàn năm tỏa sáng [15-10-2010]
Đại hội Đoàn Trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2010 - 2011 [13-10-2010]
Vui tết trung thu năm 2010 [04-12-2016]