CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
STT CHUYÊN ĐỀ MÔN
1 Chuyên đề tháng 4  [13.04.2011] Ngữ Văn
2 Chuyen de thang 12  [13.12.2010]
3 Đề và đáp án kiểm tra 45 phút GT 12 KHTN  [25.11.2010] Toán
4 Đề và đáp án kiểm tra 45 phút HH12 NC HKI  [03.11.2010] Toán
5 DOI MOI KIEM TRA DANH GIA MON GDCD  [27.10.2010]
6 DOI MOI KIEM TRA DANH GIA MON VAN   [11.12.2010] Ngữ Văn
7 DOI MOI PHUONG PHAP GIANG DAY  [27.10.2010]
8 UNG DUNG CNTT TRONG DOI MOI PHUONG PHAP GIANG DAY  [27.10.2010] Vật lý
9 PHUONG PHAP XAY DUNG KE HOACH BAI DAY   [27.10.2010] Toán
10 Chuyên đề Tháng 10   [11.12.2010] Ngữ Văn